Доступни документи за преузимање:

Статут ОШ "Жика Поповић" Владимирци 2018. година

Измена Статута из 2018. године, март 2019.

Измена и допуна Статута, април 2019.

Правилник о оцењивању

Оквир за процену резултата учења

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ "Жика Поповић" Владимирци

Измена Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ "Жика Поповић" Владимирци - новембар 2018.

Правилник о васпитно - досциплинској одговорности ученика 2018.

Правила понашања 2018.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи 2018.

Правилник о безбедности ученика 2018

Правилник о испитима у основној школи 2018.

Правилник о друштвено - корисном раду

Пословник о раду Школског одбора 2018.

Пословник о раду Савета родитеља школе 2018.

Пословник о раду Наставничког већа 2018.

Пословник о раду ученичког парламента

Други разред - школски програм (анекс 2019-2020)

Шести разред - школски програм (анекс 2019-2020)

Седми разред - школски програм (анекс 2019-2020)